Fagseminar for lærere

I november hvert år arrangeres et todagers fagseminar for lærere som deltar i Holbergprisen i skolen. Foruten å være en anledning til faglig påfyll og erfaringsutveksling, markerer fagseminaret også oppstarten for Holbergprisen i skolen inneværende skoleår.

Hvert år velges det et tema med relevans for Holbergprisen i skolens arbeidsfelt som utgangspunkt for programmet til fagseminaret. Temaer fra tidligere år har for eksempel vært "Forskningsetikk", "Retorikk i skolen" og "Forskningsprosessen," og forskere fra ulike fagdisipliner inviteres til å holde innlegg. Lærerne som deltar med skoleprosjekter, får innføring i ulike metoder innenfor samfunnsfagene og de humanistiske fagene, og eksempler på hvordan elevene kan gå frem når de skal forske. Seminaret gir også en anledning til å bli kjent med rammene for prosjektet Holbergprisen i skolen, og få et inntrykk av formål, forventninger og frister.

Holbergprisen dekker alle utgifter deltagerne har med reise og overnatting.

Lærerseminaret 2018

Årets fagseminar for lærere finner sted 7.-8. november i Bergen. Temaet for 2019 er Forskningens former: Etikk, retorikk og metode i human- og samfunnsvitenskapene.  

Å forske er å søke ny viten om naturen og mennesket gjennom grundig og systematisk gransking, og det som kjennetegner human- og samfunnsvitenskapene, er at forskningen hovedsakelig dreier seg om å bearbeide menneskelig erfaring. I denne sammenhengen er det viktig å ha et reflektert forhold til de metodene og begrepene man anvender, og ikke minst til forskningsetiske retningslinjer i forbindelse med behandlingen av datamaterialet. Dessuten må selve formidlingen av forskningsresultatene skje på redelig vis. 

Gjennom gruppearbeid og foredrag om de ulike sidene av forskningsprosessen, vil vi på årets lærerseminar få større innblikk i etiske og metodiske problemstillinger som melder seg underveis i prosessen, og i den akademiske formidlingsformens muligheter og begrensninger. Seminaret er praktisk rettet, og både foredrag og gruppearbeid tar utgangspunkt i spesifikke utfordringer og valg man som lærer vil stå overfor i arbeidet med elevprosjentene. I tillegg til å fokusere på hvordan man skal gjennomføre prosjektene, ønsker vi dessuten at seminaret skal gi nye ideer til hva det kan være interessant - og gjennomførbart - å forske på. 

Program

Onsdag 7. november:

15.00-15.10 Velkomst og introduksjon ved Ellen Mortensen, Hilde Omdalsmoen Fidje og Hans Jacob Ohldieck. 

15.10-16.00 Deltakerne presenterer seg selv. Ohldieck leder samtalen. 

16.00-16.45 Omdalsmoen Fidje presenterer Holbergprisen i skolen. 

16.45-17.00 Pause. 

17.00-17.45 Gruppearbeid: Vi diskuterer et utvalg oppgaver fra tidligere år. 

17.45-18.30 Vi snakker om prosjektarbeidenes utfordringer og muligheter med utgangspunkt i diskusjonene fra gruppearbeidet. 

18.30 Informasjon om det videre programmet og avslutning ved Ohldieck

19.00 Middag på Hotell Neptun. 

Torsdag 8. november: 

08.30-09.00 Kaffe. 

09.00-10.00 Vidar Enebakk: "Forskningsetikk, integritet og uredelighet." 

10.00-10.15 Pause. 

10.15-12.00 Lise Granlund: "Forsk selv! Kvalitativ og kvantitativ metode for elever i videregående skole." 

12.00-13.00 Lunsj.

13.00-14.00 Merete Morken Andersen: "It ain't necessarily so. Om å lære vitenskapelighet i en postfaktuell verden." 

14.00-15.00 "Case studies." Lærerne deles i grupper ut fra fagkombinasjon.

15.00-15.30 Diskusjon, evaluering og avslutning. 

Om bidragsyterne

Innledere: 

Merete Morken Andersen er førsteamanuensis i faglitterær skriving ved Universitetet i Sørøst-Norge. Hun er også skjønn- og faglitterær forfatter, og driver med skriveundervisning på alle nivåer, fra amatører til forskere. Hun interesserer seg spesielt for skriving som skapende prosess, og for forholdet mellom vitenskapens, kunstens og litteraturens metoder for å utforske verden. 

Vidar Enebakk har hovedfag i idéhistorie og doktorgrad i vitenskapsteori/ studier fra UiO. Etter stillinger som forsker i vitenskapshistorie (UiO) og førstekonservator ved Norsk Teknisk Museum (NTM) er han i dag sekretariatsleder ved Den nasjonale forskningetiske komité for samfunnsvitenskap og humaniora (NESH). Enebakk har også vært redaktør for Nytt norsk tidsskrift.

Lise Granlund er lektor ved Rosenvilde videregående skole, der hun underviser i norsk, samfunnsfag, sosialkunnskap og sosiologi og sosialantropologi. Hun har doktorgrad i sosiologi (UiB), og undervisningserfaring fra både ungdomsskole, videregående skole og universitet. Hun er forfatter av lærebøkene FOKUS Sosiologi og sosialantropologi og Fokus sosialkunnskap. 

Holbergprisen i skolen: 

Hilde Omdalsmoen Fidje er prosjektansvarlig for Holbergprisen i skolen. hun er utdannet historiker fra Universitetet i Bergen og lektor fra Universitetet i Oslo. hun har arbeidet ved Hartvig Nissen vgs. og Vest-Lofoten vgs., med samfunnsvitenskapelige og humanistiske fag. 

Birger Berge er førstekonsulent i Holbergprisen i skolen. Han er utdannet historiker fra Universitetet i Bergen og har tidligere arbeidet som digital arkivar ved Skeivt arkiv, innenfor studieadministrasjon ved Medisinsk og Humanistisk fakultet, Universitetet i Bergen, samt med studentrekruttering for Studieadministrativ avdeling. 

Hans Jacob Ohldieck er fagkonsulent for Holbergprisen i skolen, og førsteamanuensis i spansk og latinamerikansk litteratur og kultur ved Universitetet i Sørøst-Norge. Han har doktorgrad i spansk fra Universitetet i Bergen, der han også har jobbet som førstelektor i allmenn litteraturvitsenskap, spansk og ex.fac. 

Hild Cecilie Lyngstad Vang arbeider som førstekonsulent i Holbergprisen i skolen 2018/2019. Hun er utdannet teaterviter og dramapedagog fra Universitetet i Bergen og Høgskolen på Vestlandet. Hun har undervisningserfaring fra grunnskole og videregående, samt Fakultetet for kunst, musikk og design ved Universitetet i Bergen.  

Vi ønsker hjertelig velkommen til et spennende seminar! Ta gjerne en kikk på tema og program fra tidligere år. 

 

Tema og program fra tidligere år:

 

Lærerseminaret 2017: Etikk, makt og metode
Lærerseminaret 2016: Forskning i human- og samfunnsvitenskapene: om akademisk skriving, forskningsetikk og vitenskapelig analyse
Lærerseminaret 2015: Kulturvitenskapene og samfunnet
Lærerseminaret 2014: Forskningsprosessen – om initiering og gjennomføring av en forskningsidé
Lærerseminaret 2013: Mangfold innen humaniora og samfunnsvitenskapene
Lærerseminaret 2012: Menneskemodeller – hvordan forklarer og forstår vi mennesket innenfor humaniora og samfunnsvitenskapene?
Lærerseminaret 2011: Forskningsetikk
Lærerseminaret 2010: Retorikk i skolen